HANDELSMAN & ROYCE

 

logo
Sklep koszule

Regulamin sklepu internetowego Handelsman & Royce Sp.z.o.o Spółka Komandytowa  obowiązujący od dnia 1 marca  2018  roku
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.handelsmanandroyce.pl ; www.ubraniklasycznie ; www.klasycznieubrani.pl .Sklep jest prowadzony przez Handelsman & Royce Sp.z.o.o Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach  przy ul. Plac Wolności 10A/1 , 40-078  Katowice , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691048, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-27-80-832 , numer Regon: 368030303  .
Dane kontaktowe: 1) adres pocztowy: Handelsman & Royce Sp.z.o.o Spółka Komandytowa 40-078  Katowice ul. Plac Wolności 10A/1 .) adres poczty elektronicznej: biuro@Handelsmanandroyce.pl  3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 504 705 179 , czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient). 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
1) Handelsman & Royce Sp.z.o.o Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach  przy ul. Plac Wolności 10A/1 , 40-078  Katowice , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691048, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-27-80-832 , numer Regon: 368030303  .
; 2) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Handelsman & Royce Sp.z.o.o Spółka Komandytowa  dostępny na stronie internetowej pod adresem www.Handelsmanandroyce .pl  
3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Handelsman & Royce Sp.z.o.o Spółka Komandytowa  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;  Handelsman & Royce Sp.z.o.o Spółka Komandytowa 40-078  Katowice ul. Plac Wolności 10A/1 ,tel.: +48 504705 179 ;e-mail: biuro@handelsmanandroyce.pl ; Sklep internetowy działający pod adresem www.handelsmanandroyce.pl ;  jest prowadzony Handelsman & Royce Sp.z.o.o Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach  przy ul. Plac Wolności 10A/1 , 40-078  Katowice , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691048, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-27-80-832 , numer Regon: 368030303  
5) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których handelsman & Royce  skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7) Salon - sklep firmowy  prowadzony przez Handelsman & Royce  znajdujący się w  40-078 Katowice ul. Plac Wolności 10 a/ 1 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym oferowane są przez Handelsman & Royce  towary do bieżącej sprzedaży. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.handelsmanandroyce.pl ;
8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Handelsman & Royce  przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
9. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
10. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
11. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
2) posiadanie przeglądarki internetowej: a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies; 3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail); 4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Handelsman & Royce  podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Kazar zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
13. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do: 1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, Handelsman & Royce ,40-078  Katowice  ul. Plac Wolności 10A/1 . tel.: +48 504-705-179  e-mail: biuro@Handelsmanandroyce.pl ; Sklep internetowy działający pod adresem www.handelsmanandroyce.pl  jest prowadzony przez Handelsman & Royce Sp.z.o.o Spółka Komandytowa  z siedzibą w Katowicach , przy ul. Plac Wolności 10A/1 , 40-078  katowice , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691048, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-27-80-832 , numer Regon: 368030303  
14. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
15. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
16 korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
17 korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
18 niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 § 2 Rejestracja i logowanie
1. Handelsman  świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.handelsmanandroyce.pl .
2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.handelsmanandroyce.pl ; zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Handelsman & Royce  wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Handelsman & Royce  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@handelsmanandroyce.pl  w formie pisemnej na adres pocztowy Handelsman & Royce  wskazany  Regulaminie , żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym. Handelsman & Royce Sp.z.o.o Spółka Komandytowa 40-078  Katowice , ul. Plac Wolności 10A/1  tel.: +48 504-705-179  e-mail: biuro@handelsmanandroyce.pl ; Sklep internetowy działający pod adresem www.handelsmanandroyce.pl  prowadzony przez Handelsman & Royce Sp. z o.o.  Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach , przy ul. Plac Wolności 10A/1 40-078  Katowice  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691048, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-27-80-832 , numer Regon: 368030303  

10. Handelsman & Royce  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
 2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
3) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
11. Kazar może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 3 Składanie zamówień
1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.handelsmanandroyce.pl
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.handelsmanandroyce.pl  skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „+ Do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk „Do kasy”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia. Handelsman & Royce Sp.z.o.o Spółka Komandytowa 40-078  Katowice ul. Plac Wolności 10A/1 ; tel.: +48 504-705-179  e-mail: biuro@handelsmanandroyce.pl  działający pod adresem www.handelsmanandroyce.pl  jest prowadzony przez Handelsman & Royce  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  z siedzibą w Katowicach  przy ul. Plac Wolności 10A/1 40-078  Katowice  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691048, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-27-80-832 , numer Regon: 368030303  


6. W formularzu zamówienia należy wskazać:
1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,
2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta oraz do miejsca innego niż Paczkomat InPost
 7. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
8. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej. 9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.handelsmanandroyce.pl  w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
10. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdź zakup”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Edytuj” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.
11. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdź zakup”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Handelsman & Royce  oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Handelsman & Royce  wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Handelsman & Royce  z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Handelsman & Royce . Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
14. Świadczenie przez Handelsman & Royce usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Kazar za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Handelsman & Royce  albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
15. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie (Klientowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do momentu nadania przez Handelsman & Royce  przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone w szczególności przez naciśnięcie na link „Anuluj zamówienie”, który pojawia się na stronie Sklepu internetowego www.handelsmanandroyce.pl  po wybraniu przez Klienta pola „Potwierdź zakup” Handelsman & Royce Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 40-078  Katowice , ul.Plac Wolności 10A/1  tel.: +48 504-705-179  e-mail: biuro@handelsmanandroyce.pl  Sklep internetowy działający pod adresem www.handelsmanandroyce.pl ;sklep jest prowadzony przez Handelsman & Royce Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  z siedzibą w Katowicach , przy ul. Plac Wolności 10A/1 , 40-078  Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691048, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-27-80-832 , numer Regon: 368030303  
dotyczącego danego zamówienia lub przez kliknięcie na link „Anuluj zamówienie” umieszczony w otrzymanej od Handelsman & Royce ,  wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Po naciśnięciu na link „Anuluj zamówienie” na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie wysłana wiadomość dotycząca statusu zamówienia. Powyższe uprawnienie do anulowania zamówienia (umowne prawo do odstąpienia od umowy) nie narusza ani nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, o którym mowa w § 7 niniejszego Regulaminu. § 4 Ceny towarów
1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie firmowym  obowiązują ceny towarów uwidocznione w sklepie firmowym .
6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
§ 5 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru
1. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony do miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:
1) gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
 2) kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub szybkim przelewem bankowym (etransfer) w razie odbioru zamówionego towaru z Paczkomatu InPost (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty przez otrzymany link do płatności (e-transfer) lub kartą płatniczą w Paczkomacie InPost odbierając zamówiony towar dostarczony przez system Paczkomatów InPost; Handelsman & Royce Sp.z.o.o Spółka Komandytowa 40-078  Katowice ul. Plac Wolności 10A/1
tel.: +48 504-705-179  e-mail: biuro@handelsmanandroyce.pl ;  Sklep internetowy działający pod adresem www.handelsmanandroyce.pl jest prowadzony przez  Handelsman & Royce Sp.z.o.o Spółka Komandytowa przy ul. Plac Wolności 10A/1 40-078  Katowice  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691048, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-27-80-832 , numer Regon: 368030303  
3) przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24, - Klient może dokonać zapłaty z góry za zamówiony towar dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub przez system Paczkomatów InPost,
4. Klient nie może łączyć w inny niż wskazany sposób różnych form płatności.
5. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 4 godzin od otrzymania od Handelsman & Royce  wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji
6. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.
7. Płatność z góry kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24 przez
Spółkę  pod firmą Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000700791, prowadzonego przez Sąd Rejonowy KrakówŚródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych,

8. Aktualne możliwe sposoby płatności elektronicznych oraz w systemie Paczkomatów InPost określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Formy płatności” pod adresem www.handelsmanandroyce.pl  na stronie internetowej pod adresem www.przelewy24.pl oraz na stronie internetowej pod adresem www.paczkomaty.pl..
1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób: 1) za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD  (Poland) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, albo 2) przez system Paczkomatów InPost świadczony przez InPost Paczkomaty spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie - w takim przypadku zamówiony towar dostarczany jest do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu,. 3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.
4. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.
 5. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponoszą:
1) Klient – bez względu na cenę  
2) Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą:
3) (do 20 zł)  - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Express (Poland) sp. z o.o. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
4) do 25 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany przez system Paczkomatów InPost do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem)
 5) do 15 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany przez system Paczkomatów InPost do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność elektroniczną kartą kredytową lub przelewem internetowym (płatność z góry),
 6. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi do 5 dni roboczych  licząc od dnia:
7) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez Handelsman & Royce do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, Handelsman & Royce Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 40-078  Katowice ,ul. Farancuska 182 tel.: +48 504-705 179  e-mail: biuro@handelsmanandroyce.pl slep internetowy działający pod adresem www.handelsmanandroyce.pl sklep jest prowadzony przez Handelsman & Royce Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach , przy ul. Plac Wolności 10A/1 , 40-078  Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691048, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-27-80-832 , numer Regon: 368030303  

8) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez Handelsman & Royce  potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,
9. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez Handelsman & Royce  fakturą obejmującą przedmiot zamówienia, lub niefiskalny wydruk, jako potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT. § 7 Prawo odstąpienia od umowy 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie Handelsman & Royce Sp.z.o.o . Spółka Komandytowa , 40-078  Katowice , ul. Plac Wolności 10A/1  tel.: +48 504-705-179 e-mail: biuro@handelsmanandroyce.pl ;  internetowy działający pod adresem www.handelsmanandroyce.pl jest prowadzony przez Handelsman & Royce  Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach , przy ul. Plac Wolności 10A/1 , 40-078  Katowice  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691048, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-27-80-832 , numer Regon: 368030303  

2)  Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 1) dla umowy, w wykonaniu której Handelsman & Royce  wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, 2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 3. Konsument może odstąpić od umowy informując  Handelsman & Royce  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Handelsman & Royce  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa , ul. Plac Wolności 10A/1 , 40-078  Katowice , z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@handelsmanandroyce.pl  . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Handelsman & Royce  przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Handelsman & Royce  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Kazar o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Handelsman & Royce  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa , ul. Plac Wolności 10A/1 , 40-078  Katowice , z dopiskiem „Zwrot”. Konsument może również zwrócić rzecz w Salonie firmowym w 40-078 Katowice ul. Plac Wolności 10A/1 ,  godzinach jego otwarcia sklepu od pon do piątku w godz 9-17.00.
7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Handelsman & Royce , Handelsman & Royce  nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. W przypadku odstąpienia od umowy Handelsman & Royce  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez handelsman & Royce   10. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Handelsman & Royce przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
11. Kazar może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji 1. Handelsman & Royce  jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.  Handelsman & Royce ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład bezpośrednio w Salonie firmowym  w godzinach jego otwarcia lub na piśmie na adres Biura Obsługi Klienta Handelsman & Royce : Handelsman & Royce  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa , Biuro Obsługi Klienta, ul. Plac Wolności 10A/1, 40-078  Katowice , z dopiskiem „Reklamacja”.
3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Handelsman & Royce  dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Handelsman & Royce  Sp. z o.o.Spółka Komandytowa ; 40-078  Katowice  , ul. Plac Wolności 10A/1  tel.: +48 504-705-179  e-mail: biuro@handelsmanandruyce.pl Sklep internetowy działający pod adresem www.handelsmanandroyce.pl  sklep  jest prowadzony przez Handelsman & Royce  Sp. z o.o. Spółka komandytowa  z siedzibą w Katowicach , przy ul. Plac Wolności 10A/1 , 40-078  Katowice , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691048, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-27-80-832 , numer Regon: 368030303  


4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje” pod adresem www.handelsmanandroyce.pl  Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt  Handelsman & Royce  dostarczyć wadliwy towar  siedziby Handelsman & Royce  wskazane w  Regulaminie .
6. Handelsman & Royce  rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład: 1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@handelsmanandroyce.pl , 2) telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48  504-705-179 , czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 8. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres email) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
9. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Handelsman & Royce  zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 § 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiaz ywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Handelsman & Royce , korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.  Handelsman & Royce Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 40-078  Katowice  ul. Plac Wolności 10A/1  tel.: +48 504-705-179  e-mail: biuro@handelsmanandroyce.pl .Sklep internetowy działający pod adresem www.nandelsmanandroyce.pl sklep jest prowadzony przez Handelsman & Royce  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  z siedzibą w Katowicach , przy ul. Plac Wolności 10A/1, 40-078  Katowice  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691048, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-27-80-832 , numer Regon: 368030303  
3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Handelsman & Royce :
1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Handelsman & Royce  przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami. 7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr. Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej Handelsman & Royce  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  do kontaktu z Klientami: biuro@handelsmanandroyce.pl
8. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Handelsman & Royce  wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami. Handelsman & Royce  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 40-078  Katowice , ul. Plac Wolności 10A/1  tel.: +48 504 705 179  e-mail: biuro@handelsmanandroyce.pl Sklep internetowy działający pod adresem www.handelsmanandroyce.pl Sklep jest prowadzony przez Handelsman & Royce Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  z siedzibą w Katowicach , przy ul. Plac Wolności 10A/1 , 40-078  Katowice , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691048, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-27-80-832 , numer Regon: 368030303  

§ 10 Newsletter
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Kazar. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów  Handelsman & Royce , nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Handelsman & Royce . Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
§ 11 Dane osobowe i polityka prywatności
1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane Handelsman & Royce  Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach przy ul. Plac Wolności 10A/1 , 40-078  Katowice , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691048, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-27-80-832 , numer Regon: 368030303  
;  która jest administratorem danych osobowych.
2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu.
5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, przez spółkę kurierską np. DPD (Poland) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie lub InPost Paczkomaty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie - gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio kurierem lub przez system Paczkomatów InPost, albo DPD Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry lub w Paczkomacie InPost, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania dostawcy usług  Handelsman & Royce Sp. z o.o. Spółka Komandytowa , 40- 507 Katowice , ul. Plac Wolności 10A/1  tel.: +48 504-705-179  e-mail: biuro@handelsmanandroyce.pl Sklep internetowy działający pod adresem www.handelsmanandroyce.pl ; sklep jest prowadzony przez Handelsmanandroyce.pl sp. z o.o.Spółka Komandytowa  z siedzibą w Katowicach , przy ul. Plac Wolności 10A/1 ,40-078  Katowice , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691048, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-27-80-832 , numer Regon: 368030303  
 internetowych udostępniającemu zasoby serwerowni administratorowi danych osobowych (dostawcy usług hostingowych): PPHU A-M s.c   z siedzibą w Jaworznie  pod adresem: 43-600 Jaworzno , ul. Słowackiego 10 . Zakres przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z Handelsman & Royce Sp.z.o.o Spółka Komandytowa  na adres: Handelsman & Royce  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa , ul. Plac Wolności 10A/1 , 40-078  Katowice  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro@handelsmanandroyce.pl
7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Handelsman & Royce   w sposób wskazany w regulaminie .
8. Handelsman & Royce , jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
9. Kazar wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
11. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
12. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.
13. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem www.Handelsmanandroyce.pl i.html.
§ 12 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.handelsmanandroyce.pl  odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
3. Handelsman & Royce  honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.Handelsmanandroyce.pl  oraz w siedzibie Handelsman & Royce  oraz w Salonie Firmowym .  Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
 5. Handelsman & Royce  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.handelsmanandroyce.pl  -  zmiany w  Regulaminie , zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.handelsmanandroyce.pl  przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Handelsman & Royce  - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w niniejszym  regulamine.
6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
8. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca  2018 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia przez Handelsman & Royce Sp.z.o.o Spółka Komandytowa 40-078  Katowice , ul. Plac Wolności 10A/1  tel.: +48 504-705-179  e-mail: biuro@handelsmanandroyce.pl Sklep internetowy działający pod adresem www.handelsmanandroyce.pl .Sklep jest prowadzony przez Handelsman & Royce  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  z siedzibą w Katowicach , przy ul. Plac Wolności 10A/1 , 40-078  Katowicach wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691048, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-27-80-832 , numer Regon: 368030303  

Załącznik nr 1 POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Handelsman & Royce  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa , ul. Plac Wolności 10A/1 , 40-078  Katowice , adres poczty elektronicznej (adres e-mail): biuro@handelsmanandroyce.pl  numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 504-705-179 , o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@handelsmanandroyce.pl lub pismo wysłane pocztą na adres:  Handelsman & Royce Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  ul.Plac Wolności 10A/1 40-078  Katowice , z dopiskiem „Zwrot”. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Handelsman & Royce  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 40-078  Katowice  , ul. Plac Wolności 10A/1  tel.: +48 504-705-179 e-mail: biuro@handelsmanandroyce.pl  Sklep internetowy działający pod adresem www.handelsmanandroyce.pl Sklep jest prowadzony przez Handelsman & Royce  Sp. z o.o. Spółka komandytowa  z siedzibą w Katowicach , przy ul. Plac Wolności 10A/1 ; 40-078  Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691048, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-27-80-832 , numer Regon: 368030303  
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: Handelsman & Royce  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  ul. Plac Wolności 10A/1 40-078  Katowice , z dopiskiem „Zwrot”. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  Handelsman & Royce Sp.z.o.o ul. Plac Wolności 10A/1 . 40-078  Katowice , ul. Plac Wolności 10A/1  tel.: +48 504 705 179  e-mail: biuro@handelsmanandroyce.pl  Sklep internetowy działający pod adresem www.handelsmanandroyce.pl Sklep jest prowadzony przez Handelsman & Royce  Sp. z o.o. Spółka komandytowa  z siedzibą w Katowicach , przy ul. Plac Wolności 10A/1 40-078  Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691048, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-27-80-832 , numer Regon: 368030303  

Załącznik nr 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: Handelsman & Royce  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  ul. Plac Wolności 10A/1 , 40-078  Katowice  e-mail: Biuro@handelsmanandroyce.pl  
niniejszym informuję/informujemy (*) o  odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów /…………………………………………………………..o świadczenie następującej usługi (*) Lp. Nazwa Symbol ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………./rozmiar………………………………………………………………………… Ilość Cena jednostkowa brutto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Data zawarcia umowy (*)/odbioru ……………………………………………………………………………………………Data Imię i nazwisko konsumenta(-ów) __________________________________________________ ……………………………………………… _________________________________________________________ Adres _____________________________________________ Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data: _________________________________________ (*) Niepotrzebne skreślić.